Lazurny Poberežýe dikuçarda syýahat etmek

Lazurny Poberežýe dikuçarda syýahat etmek

“Dikuçar söweşi” (fr. un baptême en hélicoptère) –fransuzlar Lazurny Poberežýe dikuçarda gezelenç etmek meýilnamasy barada hut şular ýaly diýýärler. Hakykatdan hem, tebigy gözellikleriň ünsüňi çekýän fonunyň şular ýaly romantiki şertlerinde perganat ulagyň bortunda howada syýahat etmegiň dowamynda özüňi täzeden dünýä inen ýaly duýmak mümkin. Has takygy – diňe şular ýaly “agramsyz”, ýagny aňsat usul – adrenalin we syýahatçyny howadaky we ýerdäki uly panoramalary bilen ýeke bir aýna bilen arasyny açýan, açyk diýen ýaly kabinada käbir derejede gorky bilen akyl ýetirip bolýan, mümkin bolmadyk syrlylyga bagyşlanan.

Awiasiýa pudagynda Ýewropanyň ynamdar araçy AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy tarapyndan Fransiýada Lazurny Poberežýede dikuçarda syýahat etmek – synap görmeli başdan geçirme we syýahat bolup durýar.

 

Emma, Fransuz Riwýerasyna millionlarça syýahatçylaryň göz öňüňe getirip bolmajak romantikasy üçin gelmeginden başga-da, Nissa – Monako aralygyndaky dikuçary, kino ýa-da belli ralli ýaly rowaýata öwrülen festiwallaryň geçirilýän günleri “Kot d`Azur” howa menziline hemişelik gatnawlary ýa-da hususy uçarynda gelen adamlar üçin hakyky halas etme bolup durýar. Bular ýaly günlerde awtoýollary adatça awtoulagdan doly bolýar, we adatça ýigrimi-otuz minut wagt alýan ýollar birnäçe sagada çenli ýetmegi mümkin. Emma, elbetde, bu Nissanyň howa menzilinden dikuçarda eltmegi sargyt etmegiň öňünden aladasyny edip ýetişen adamlar üçin degişli däldir.

 

Biziň günlerimizde howa taksisiniň meşhurlygy gün-günden artýar, aýratyn hem Fransuz Riwýerasy ýaly glamur we häzirki zaman dünýäsinde. Emma käbir adamlar, Nissada dikuçar kireýine almagyň bahalary diňe kino ýyldyzlaryň derejesindäki şahslara elýeter diýip hasap etmegini dowam edýärler. AVIAV TM (Cofrance SARL) hünärmenlerine jaň ediň ýa-da özüňize oňaýly bolan görnüşinde habarlaşyp bilersiňiz we Fransiýadaky Lazur Beregine syýahat etmek üçin dikuçary kireýine almaga her bir adaty syýahatçynyň mümkinçiliginiň bardygyna göz ýetirersiňiz!

Beýiklikdäki ýokary hil

Howa gämisinde eltmegiň ýa-da dikuçardaky gezelenjiň bahasy bortdaky ýolagçylaryň sanyna, “perganat ulagyň” özüniň kysymyna we sygymyna bagly bolup durýar. Uçarda ýa-da dikuçarda dostlaryňyzyň ýa-da goňşularyňyzyň köp bolmagy siziň barmaly ýeriňize çenli has amatly bolýandygyny unutmaň. Uly topar ýa-da maşgala bolup syýahat ediň we ynamdar hyzmatçylary bilen iş alyp baryň! AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy Fransiýanyň Lazurny Beregine howa syýahatlarynyň düýpli kepili hökmünde çykyş edýär.

Biz size, Monakodan Nissa çalt barmagyň iň amatly – iň çalt, gyzykly we rahat görnüşini teklip edýäris. Bular ýaly howa gezelençlerinden soňra siz adaty awtoulagyň salonuna dolanasyňyz gelmeýär!

Siziň islegiňiz boýunça dikuçaryň bortunda AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy tarapyndan şu goşmaça hyzmatlary bilen üpjün edýäris:

  • Islendik tagamyňyz boýunça iýmitlenme hyzmaty,
  • Gidleriň, terjimeçiniň, gezelenjiň ýolbaşçysynyň hyzmatlary,
  • Islegiňiz boýunça aýdym-saz hyzmatlary,
  • Howa gämisiniň salonunyň bezegi (mysal üçin diri güller bilen)

 

Kanna dikuçar kino muşdaklarynyň ählisi üçin gürrüňsiz gerekli bolýar, olar elbetde rowaýata öwrülen festiwala gatnaşmaga, oňa wagtynda baryp ýetişmäge, uzak wagtlap garaşan çykyşlaryna ýa-da Anjelina Joliniň dabaraly ýagdaýda gyzyl düşekde peýda bolmagyny görmäge isleg bildirerler. Ol şeýle bir maýyl ediji bolmaly!

Halkara derejeli howa menziliniň bar bolmgy bilen, Nissa, Kanna gelmezinden öňürti hökman baryp görmeli ýerleriň biri bolup durýar. Kann festiwaly ýa-da Kann Ýolbarslary ýaly dünýä belli çäreleriň köp sanynyň geçirilýänligi sebäpli, bu ýer – Fransuz Riwýersynyň iň glamur we köp barylýan şäherleriniň biri bolup durýar. Kanna we Nissanyň howa menzili aralygyndaky gatnaw –hem syýahatçylaryň, hem ýerli ilatyň adaty gatnawy bolup durýar. Nissa – Kanna dikuçardaky gatnaw –dini däp-dessury Kruazette barmagyň iň çalt we abraýly usul bolup durýar.

 

Fransuz Riwýerasyna netijeli we täsirli uçuş ediň!

t98books

Comments are closed.