Dikuçar bilen gyş dag lyža ertekisine syýahat

Dikuçar bilen gyş dag lyža ertekisine syýahat

Kurşawel – gymmat, lowurdaýan, täsin galdyryjy, jadylaýjy, göz gamaşdyryjy, megerem, Fransiýanyň Alp daglarynda ýerleşýän iň meşhur we kaşaň kurortlarynyň biri bolup durýar. Her kim hem bu ýere juda bolmanda bir gezek baryp görmegi arzuw edýär.

 

Munuň üçin dagda lyžada typmagyň muşdagy bolmak hokman däl, mysal üçin söwda etmegi halamak hem muňa sebäp bolup bilýär – Kurşawelde bolsa abraýly egin-eşik, atyr we başga-da gymmatbaha “ownuk-uşak bezegleri” dükanlarynyň köp sanysy hyzmat edýär. Bu zatlary görüp, satyn almak isleseňiz, rahatlygyňyz üçin şahsy uçar ýa-da dikuçar kireýine alyp dünýäniň islendik hem nokadyndan gelip bilersiňiz. Bu günki günde bu zatlar eýýam arzuw bolup duranok – Fransiýada iş alyp barýan, rus dilende gürleýän awiasiýanyň araçy kompaniýasy eýýam sekiz ýyl bäri VIP-syýahatçylaryny giň spektry bolan hyzmatlary bilen üpjün edýär. AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy Kurşawelde dikuçar kireýine almagyň gaýtalanmajak mümkinçiligini teklip edýär.

 

Dikuçary kireýine almagy gije-gündiziň dowamynda, siziň üçin amatly usulda amala aşyryp bilersiňiz: internet arkaly, WhatsApp, Viber arkaly, AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň internet sahypasynda sargap bilersiňiz. Şeýlelik-de, buýurmany dünýäniň islendik nokadyndan hem amala aşyryp bilersiňiz, gatnaw hem siziň islegiňiz boýunça Fransiýanyň, Monakonyň, Ýewropanyň ýa-da Rusýanyň, GDA döwletleriniň islendik şäherinden amala aşyrylyp biliner.

Eger-de şular ýaly ýagdaý ýüze çüksa, mysal üçin, siz birnäçe günlik Nissa geldiňiz, emma güneşli howa we kenardaky dynç alyş sizi çalt ýadatdy, we siz, hakyky garly peýzažlary we dag lyža ekstrimini görmek islediňiz. Onda AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasyna jaň etmegiň we Kurşawele dikuçar sargyt etmegiň tüýs wagty – kompaniýanyň baş edarasy hem Fransuz Riwýerasynyň şu şäherinde ýerleşýär. Eger-de siz maşgalaňyz we çagalaryňyz bilen dynç alýan bolsaňyz, Kurşaweldäki dikuçar gezelençleri size aýratyn ýarar. Gyşda, meşhur we kaşaň kurortyň ak garly tekizliklerine guş uçar beýiklikden synlamak – bu gyşyň ortasyndaky hakyky sowgat, bu ýeriň ýaşyl düzlüklerini we kert eňňitlerini tomusda garsyz görmek bolsa – AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň uly höwes bilen sowgat etjek gaýtalanmajak ertekisi bolup durýar.

Abraý we ajaýyplyk

Birnäçe hatarda ýerleşdirilen, Kurşawel döwrebap “köpugurly” kurortyny dikuçaryň aýnasyndan synlamak örän gyzykly bolýar. Ol şulary teklip edýär:

 • Hakyky sportçylary we muşdaklary üçin, ýagny dürli sport taýýarlygy bolan adamlar üçin gurulan dag lyža ýodalaryny;
 • “ýokary derejede”gyzykly söwda etmek üçin ähli şertlerini;
 • Mişlen derejesi bolan ajaýyp restoranlary, bu ýerde täze ustrisalary we başga-da deňiz önümlerini her gün dikuçarda getirýärler;
 • Typmak, buzda karting ýa-da bouling, sanki, skwoş, snoubord;
 • Daga dyrmaşmak;
 • Dagda tigir sürmek,
 • Gaýtalanmajak panorama peýzažlary;
 • Ýatdan çykmajak duýgylar, ruhubelentligiň bady, adrenalin, we örän gowy keýplilik;
 • Gyşda we tomusda maşgala bolup dynç almak üçn ähli mümkinçilikleri.

Islendik wagty AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynda kireýine almak mümkin bolan iň rahat we kaşaň hususy dikuçaryň bortunda Kurşawele ýol alyň. Biz size teklip edýäris:

 • Elýeter bahalary,
 • Uçuş toparymyzyň ökdeligini, professionalizmligini,
 • Gatnawyň howpsuzlygyny,
 • Toparymyzyň wagtynda ýerine ýetiregenligini,
 • Isleg bildiren ýagdaýyňyzda – howa gämisiniň bortunda iýmitlenmek hyzmaty bilen hem üpjün edýäris,
 • Hemişelik müşderilerimiz üçin arzanladyş,
 • Doly gizlinligi,
 • Isleg bildiren ýagdaýyňyzda siziň gezelenjiňiz gidiň ýa-da ekskursiýanyň ýolbaşçynyň alyp barmagynda geçirilýär. Olar siziň üstünden uçup barýan peýzažlaryňyz we gyzykly ýerleriňiz barada jikme-jik gürrüň berer

Islendik ýagdaýda hem Kurşaweldäki dikuçar gezelençleri ümsümlikde geçmeýär – akgöwünli uçarman uçuşy tankyt eder, howpsuzlyk tehnikasy barada gürrüň berer we “emaý bilen gonmagy”kepil geçýär.

 

Arzuwyňyzy amala aşyrmaga howlugyň – Kurşawele dikuçar kireýine alyň!

t98books

Comments are closed.