Napoleonyň gezen ýerlerine – Golf-Žuana dikuçarda gezelenç etmek

Napoleonyň gezen ýerlerine – Golf-Žuana dikuçarda gezelenç etmek

Her ýyl millionlarça syýahatçylar, Fransiýada ýerleşýän Lazur Poberežýeni görmäge gelýärler, olaryň köpüsi bu ýere ýene-de, täzeden dolanýarlar, dynç alýanlaryň sany bolsa, dynç alyş möwsüminden beýleki wagt hem ýerli ilatyň sanyndan barha artýar. Fransuz Riwýerasyndaky näme zat syýahatçylaryň ünsüni çekýär? Näme sebäpden, ýeke bir meşhur kino ýyldyzlary däl, eýsem ýönekeý syýahatçylar hem Nissa öňürti hususy çarteri kireýine almak isleýärler?

Bu ýeriň tebigatynyň we ýerli halkynyň döredýän şertlerinde we gözelliklerinde, gaýtalanmajak howa şertlerinde we atmosferasynda, siz bu soraglaryňyza jogap taparsyňyz. Emma, Lazur Poberežýeniň esasy özüne çekijiliginiň sebäbi onuň, güneşli howasy, laýyk keýpi we deňiz bilen öwsüp gelýän romantikasy bolup galýar. Hut romantikasy üçin hem Fransuz Riwýerasyna dünýä ýüzünden millionlarça syýahatçylary gelýärler.

Awiasiýa pudagynda köp ýyllyk terjibesi we köp sanly minnetdar müşderileri bolan Ýewropanyň ynamdar araçy AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy, sizi, ýokary rahat şertlerinde, Lazur Poberežýesine baryp görmäge çagyrýar. Biz, öz müşderilerimizi isleglerine görä hususy uçary kireýine almak, barmaly ýerine çenli howada eltmek, Ortaýer deňziniň täsin we entek barylyp görülmedik ýerlerine dikuçarda gyzykly gezelençleri gurnamak ýaly hyzmatlary bilen üpjün edýäris.

Eger-de siz özüňize hakykatdan hem Lazur Poberežýe romantikasyny açmak isleseňiz we uly şäherleriň başagaý durmuşyndan ýadan bolsaňyz, Golf-Žuany dikuçarda görmäge howlugyň. Bu, Nissadan we Kanniden deň derejeli uzak aralykda ýerleşýän deňiz kenaryndaky hakyky şäherçe bolup durýar, dikuçarda gatnaw bolsa jemi bäş minut wagtyňyzy alýar. Şoňa görä-de täsirlenmelerňiz megerem bütin ömrüňize ýatdan çykmajak bolup galar.

Golf-Žuan dikuçar gezelenji ulylara gyzykly bolşy ýaly, kiçi çagalar üçin hem gyzykly bolar we ähli maşgala agzalaryňyz üçin göz öňüne getirip bilmejek täsirlenmesine öwrüler. Şäheriň özi kiçi hem bolsa, bu ýerde bir wagtlar imperator Napoleonyň hut özi (Elba adasyndan Pariže barýan wagtynda), durup geçenligi bilen meşhurdyr. Golaýda ýerleşýän, lazur tolkunlarynyň arasynda “dür” bolup ýalpyldaýan Kannanyň Nissanyň Antibiň panorama görnüşini eliň aýasynda ýaly dikuçaryň ilýuminatoryndan isledigiňçe synlap lezzet almak bilen, siz “Napoleonyň yzyna” Golf-Žuana hem biraz gezelenç edip bilersiňiz. Bu şäherde meşhur traktirde iýip-içip, salkynladýan çakyr ýa-da kofe içip bilersiňiz, ýerli gök-önümlerini, peýniriniň we şöhladynyň tagamyny dadyp bilersiňiz, belli imperatoryň heýkelini görüp bilersiňiz, jaňhana çykyp we bu kiçijek prowansal şäheriň romantikasyny özüňize siňdirip bilersiňiz, soňra bolsa täzeden “perganat ulagyň” bortuna münüp bilersiňiz.

Beýiklikden aňsatlyk bilen siz Golf-Žuanyň iki sany portyny synlap bilersiňiz: olaryň biriniň uzynlygy 40 metre barabar bolup, dünýäniň iň owadan gämilerini ýerleşdirýär, beýlekisi bolsa – ýerli, autentiki häsiýetine eýe bolup, has “kiçi” gaýyklary üçin niýetlendirilen. “Ak garly gözelleriň” owadanlygyna syn edip, belki siz bu gämileriň birini birnäçe güne, hatda bir aýa hem kireýine almaga isleg bildirersiňiz – we muny amala aşyrmakda “Kofrans Sarl” (ScanMarine TM) ýardam eder.

Daş töweregiň gözelligi

Golf-Žuanyň üstünden dikuçarda uçup geçeniňizde, Golf Žuan Wallorise hem syýahat etmegi meýilleşdirip bilersiňiz. Siz bu ýerde Fransuz Ortaýer deňziniň romantikasyna ýeke bir ruhyňyz bilen däl, eýsem bedeniňiz bilen hem batyp bilersiňiz. Şäherde köp sanly daýwiň-merkezleri hereket edýär we sportuň suwdaky görnüşleri üçin ähli şertleri göz öňüne tutulan. Lazur tekizliginde lyžada ýa-da doskada typmak, şeýle-de hem hysyrdyly geçen günden soňra ýöne suwa düşmek we salkynlamak mümkinçiligine Golf Žuan Wallorisde eýe bolup bilersiňiz. Mundan başga –da, bu ýerde keramika senetçiligi meşhurlykdan peýdalanýar, we siz öz ýakynlaryňyza nepis ýadygärlik sowgatlaryny getirip bilersiňiz.

Emma, Fransiýadaky Lazurny Berege bolan dikuçar gezelenji, göz öňüňe getirip bolmajak iň täsin ýatlama bolup galar. Bu gatnawyň dowamynda AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy şulary kepil geçýär:

  • Birkemsiz hyzmaty,
  • Ýokary hilliligi we rahatlygy,
  • Uçarmanyň mylakatlygyny we işine jür bolmaklygy,
  • Doly gizlinligi,
  • Iň amatly nyrhlary.

 

Fransiýadaky Lazur Beregiň fantastiki görnüşlerine we başdan geçirmeler dünýäsine dikuçaryň bortunda hoş geldiňiz!

t98books

Comments are closed.