Рубрика Услуги

Lazurny Poberežýe dikuçarda syýahat etmek

“Dikuçar söweşi” (fr. un baptême en hélicoptère) –fransuzlar Lazurny Poberežýe dikuçarda gezelenç etmek meýilnamasy barada hut şular ýaly diýýärler. Hakykatdan hem, tebigy gözellikleriň ünsüňi çekýän fonunyň şular ýaly romantiki şertlerinde perganat ulagyň bortunda howada syýahat etmegiň dowamynda özüňi täzeden dünýä inen ýaly duýmak mümkin. Has takygy – diňe şular ýaly “agramsyz”, ýagny aňsat usul – adrenalin we syýahatçyny howadaky we ýerdäki uly panoramalary bilen ýeke bir aýna bilen arasyny açýan, açyk diýen ýaly kabinada käbir derejede gorky bilen akyl ýetirip bolýan, mümkin bolmadyk syrlylyga bagyşlanan. Read More

“Altyn kertiň” üstünden uçup geçmek

Esterel gyzyl gaýalaryna dikuçarda syýahat etmek ilki bilen gül görnüşli fantastiki dünýäsine syýahat etmek bolup durýar: käwagtlar altyn öwüşgini berýän kerpiç-gyzyl reňkler, käwagtlar bolsa tebigy kert gaýalaryň goňur reňki, ýaşyl sosnalar, gögümtil-mawy suwlar, alyslara gözýetimiň aňyrsyna gidýän we deňiz bilen utgaşyp gidýän asmanyň göz gamaşgyryjy gök reňki. Read More

Napoleonyň gezen ýerlerine – Golf-Žuana dikuçarda gezelenç etmek

Her ýyl millionlarça syýahatçylar, Fransiýada ýerleşýän Lazur Poberežýeni görmäge gelýärler, olaryň köpüsi bu ýere ýene-de, täzeden dolanýarlar, dynç alýanlaryň sany bolsa, dynç alyş möwsüminden beýleki wagt hem ýerli ilatyň sanyndan barha artýar. Fransuz Riwýerasyndaky näme zat syýahatçylaryň ünsüni çekýär? Näme sebäpden, ýeke bir meşhur kino ýyldyzlary däl, eýsem ýönekeý syýahatçylar hem Nissa öňürti hususy çarteri kireýine almak isleýärler? Read More

Mundan ýokarda diňe ýyldyzlar

Fransiýanyň Lazur Poberežýesindäki glamur Kannalarynyň üstünden dikuçarda haýaljak ýokary galmak bilen, özüňizi ýyldyz hökmünde duýuň! Kruazette AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy tarapyndan dikuçar gzelençleri size ýeke bir ajaýyp panorama görnüşlerini, “ýyldyz ýaly ululykdaky” ýatdan çykmajak duýgulary teklip etmäni, eýsem kireýine alan howa gämiňiziň bortundaky akyla sygmajak rahatlygy hem teklip edýär. Read More

Örän täsin we owadan çuňlugyň – Werdon jülgesiniň üstünden täsin galdyryjy uçuş

Fransiýanyň meşhur we görnükli jülgeleriniň biri bolan – Werdon jülgesiniň adyny (fr. Gorges du Verdon) hut “Werdon Damagy” diýip göni terjime etmek mümkin. Hakykatdan hem bu tebigy “ýadygärlik” özüniň ajaýyp görnüşi bilen uzyn we onuň içine düşýän ähli zady ýuwutmaga taýýar bolan, akyla sygmajak çuňlukdaky bokurdagy ýatladýar. Ägirt uly hekli kanýonyň şekiline eýe bolan Werdon Jülgesi asyrlar boýy diňe mertleri özüne “golaýlaşdyrýardy”. Read More

Ertekidäki adalaryna howada syýahat etmek

Fransiýadaky Lazur Poberežýeniň ýanynda ýerleşýän Lerins adalary, özüniň gelip çykyşynyň syrlylygy we taryhy, romantikasy, tebigatynyň ellenmedik gözelligi we başga dünýä mahsus bolan gaýtalanmajak duýgusy bilen özüne çekýär. Eger-de, siz ol ýere baryp görmek isleseňiz, awiasiýa pudagynda Ýewropanyň ynamdar AVIAV TM (Cofrance SARL) araçy kompaniýasynyň ajaýyp tekliplerinden peýdalanmagyň we Lerins Adalary, dikuçar gezelençleri barada düşünje almagyň tüýs wagty bolup durýar. Read More

Dikuçarda Sen-Tropeniň glamur dünýäsine

Gadym eýýamlarda Fransiýanyň Lazur Poberežýesinde ýerleşýän kiçijek göze ilmeýan Sen-Trope atly balykçylyk adajygy, bu gün bütin dünýä iň döwrebap, glamur, “yssy”, kaşaň, plýaž kurorty hökmünde meşhurdyr. Eger-de siz “trendde” galyp, güne ýanan meşhurlyklaryň bu gözel dünýäsinde “özüňiziňkileriň deregine geçmek” isleseňiz, Sen-Trope dikuçarda ýol alyň. Read More